ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ ជាមួយនិងការតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda​ ដែលនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd


2018-11-11

ការតាំងបង្ហាញរថយន្ត​ របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda និងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួដូចជា

  1. ខេត្ត​​​ តាកែវ, ខេត្ត កំពត, ខេត្ត កែប  និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។
  2. ខេត្ត ព្រះសីហនុ និងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១២ - ១៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។
  3. វាលរិញ និង ខេត្ត​ កំពង់ស្ពឺ  និង​ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
095 999 599
095 999 699
Facebook: https://www.facebook.com/MazdaCambodia/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw4CQ0hF4TiKXvBz7MbYJLgជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ ជាមួយនិងការតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda​ ដែលនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ ជាមួយនិងការតាំងបង្ហាញរថយន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Mazda​ ដែលនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd


CLICK TO CALL