រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ


2018-12-02

នារាត្រីថ្ងៃទី​ ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន Mazda ដែលបាននាំចូលផ្តាច់មុខដោយ ក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd បានធ្វើពិធីជប់លាងជួបជុំអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងឱកាស " ប្រម៉ូសិនមាស" ដែលអតិថិជនទាំងអស់បានអញ្ចើញមកពីទីក្រុងភ្នំពេញ និង​ បណ្តារខេត្ត នានា។

សូមអតិថិជនទាំងអស់ប្រញាប់ឡើង ឱកាសប្រម៉ូសិនមាស​ និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗ នេះហើយ។

សំរាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់បានជាវ សូមរុះរាន់ឡើង ចំនួនមានកំណត់។

ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង៖ 
Mazda Cambodia (សាខា ព្រះមុនីវង្ស)
# 757-មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 599 
ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 988 881/977 771 
ទូរសារ: (+855) 23 999 678

Mazda Cambodia (សាខា ពោធិ៍ចិនតុង)
# 379, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ - កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 999 699
ទូរស័ព្ទ: (+855) 023 92 5555/995 678
ទូរសារ: (+855) 23 999 678រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ
រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ រាត្រីជួបជុំដ៏អស្ចារ្យ


CLICK TO CALL