អបអរសាទរ ក្រុមហ៊ុន HGB Auto ទទួលពានរង្វាន់កំណត់ត្រាចែកចាយរថយន្ត Mazda ក្នុងទីផ្សារខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2015

អបអរសាទរ​​ ក្រុមហ៊ុន HGB Auto ទទួលពានរង្វាន់កំណត់ត្រាចែកចាយរថយន្ត Mazda ក្នុងទីផ្សារខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ 2015

Read more...

Mazda great Weekend and happy birthday to our beloved customer

Mazda great Weekend and happy birthday to our beloved. Wish you a good health and happiness!!!

Read more...

Rice harvesting at mazda monivong

HGB Auto celebrates tradition through harvesting its rice paddys grown around the surrounding of the new Mazda Monivong showroom located along Monivong boulevard the old fashion way

Read more...

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto

Merry Christmas & Happy New year from HGB Auto, Mazda Cambodia. Please come to visit a giant Christmas tree. Take photos to win prizes. The contest will start soon! For more information please inbox us.

Read more...CLICK TO CALL