តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់” មាសសុទ្ធ២គីឡូក្រាម” រដូវកាលទី២ហើយឬនៅ?


04/25/2019
តើលោកអ្នកបានត្រៀមខ្លួនក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់”មាសសុទ្ធ២គីឡូក្រាម” រដូវកាលទី២ហើយឬនៅ?
ប្រញាប់ឡើង! សល់ត្រឹមតែ២សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាសសុទ្ធ២គីឡូក្រាមនឹងចាប់រង្វាន់ហើយ។ ចំពោះអតិថិជនដែលមិនទាន់បានជាវរថយន្ត Mazda គឺមានឱកាសជាវដល់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះប៉ុណ្ណោះ។
សូមបញ្ជាក់៖ កម្មវិធីចាប់រង្វាន់មាសសុទ្ធ២គីឡូក្រាមពី Mazda នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះហើយ។

CLICK TO CALL